เตรียมสอบปลายภาควิชา Data Analysis

สุทธิศักดิ์ เด่นดวงใจ
แพทย์ประจำบ้าน สาขาอาชีวเวชศาสตร์
นิสิต ปริญญาโท สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ

3. ค่า hsCRP ที่ได้มีความแตกต่างระหว่างเพศหรือไม่

พิจารณาการกระจายของข้อมูลก่อนว่า Normal Distribution หรือไม่

. histogram hsCRP, normal
(bin=36, start=.156, width=.25566667)

. graph box hsCRP, horizon

จะได้ว่าเบ้ขวา เราอาจจะต้อง Transform หรือ ใช้ Wilcoxon ranked-sum test แทน

ที่นี้หากไม่รู้ว่าจะ Transfrom ด้วย Fuction อะไร สามารถใช้ gladder เพื่อสร้างกราฟมาดูได้

. gladder hsCRP

ใช้ Independent samples T-Test

สร้างตัวแปรค่า Log ฐาน e และตรวจสอบการกระจายจะพบว่ากระจายเป็นปกติมากขึ้น

. gen log_hsCRP = log(hsCRP)

. histogram log_hsCRP , normal
(bin=36, start=-1.8578993, width=.11373179)

. graph box log_hsCRP, horizontal

จากนั้นทดสอบ Assumption ว่ามันกระจายสองกลุ่มเท่ากันไหมด้วย sdtest จากนั้นจึงใช้ ttest

. sdtest log_hsCRP,by(sex)

Variance ratio test
------------------------------------------------------------------------------
  Group |   Obs    Mean  Std. Err.  Std. Dev.  [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
  Male |  2,038  .1035676  .0209787  .9470669  .0624256  .1447095
 Female |  2,462  .1032839  .0234997  1.166021  .0572027  .1493652
---------+--------------------------------------------------------------------
combined |  4,500  .1034124  .0159849  1.072297  .0720742  .1347506
------------------------------------------------------------------------------
  ratio = sd(Male) / sd(Female)                 f =  0.6597
Ho: ratio = 1                 degrees of freedom = 2037, 2461

  Ha: ratio < 1        Ha: ratio != 1         Ha: ratio > 1
 Pr(F < f) = 0.0000     2*Pr(F < f) = 0.0000      Pr(F > f) = 1.0000

. ttest log_hsCRP,by(sex) unequal

Two-sample t test with unequal variances
------------------------------------------------------------------------------
  Group |   Obs    Mean  Std. Err.  Std. Dev.  [95% Conf. Interval]
---------+--------------------------------------------------------------------
  Male |  2,038  .1035676  .0209787  .9470669  .0624256  .1447095
 Female |  2,462  .1032839  .0234997  1.166021  .0572027  .1493652
---------+--------------------------------------------------------------------
combined |  4,500  .1034124  .0159849  1.072297  .0720742  .1347506
---------+--------------------------------------------------------------------
  diff |      .0002837  .0315015        -.0614747   .062042
------------------------------------------------------------------------------
  diff = mean(Male) - mean(Female)               t =  0.0090
Ho: diff = 0           Satterthwaite's degrees of freedom = 4496.41

  Ha: diff < 0         Ha: diff != 0         Ha: diff > 0
 Pr(T < t) = 0.5036     Pr(|T| > |t|) = 0.9928     Pr(T > t) = 0.4964

จะพบว่าระดับ hsCRP ไม่มีความสัมพันธ์กับ เพศ

ใช้ Wilcoxon ranked-sum test

. ranksum hsCRP, by(sex)

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

     sex |   obs  rank sum  expected
-------------+---------------------------------
    Male |   2038   4611317   4586519
   Female |   2462   5515933   5540731
-------------+---------------------------------
  combined |   4500  10127250  10127250

unadjusted variance  1.882e+09
adjustment for ties -219482.36
           ----------
adjusted variance   1.882e+09

Ho: hsCRP(sex==Male) = hsCRP(sex==Female)
       z =  0.572
  Prob > |z| =  0.5676

จะพบว่าระดับ hsCRP ไม่มีความสัมพันธ์กับ เช่นเดียวกัน

4. ค่า hsCRP ที่ได้มีความสัมพันธ์กับอายุหรือไม่

ทดสอบโดยใช้ Pearson's Correlation (ใส่ ,sig เพื่อให้ทดสอบ Significant ด้วย)

. pwcorr hsCRP age, sig

       |  hsCRP   age
-------------+------------------
    hsCRP |  1.0000 
       |
       |
     age |  0.1894  1.0000 
       |  0.0000
       |

จะเห็นว่า hsCRP มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับ age ในระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (pearson's correlation : 0.1894)

5. จำนวนคนที่มี PA_level ระดับ moderate และ high ในกลุ่มที่มี hsCRP < 1.0

โดยกำหนดให้

 • Low (0) คือ hsCRP < 1.0
 • Moderate (1) คือ hsCRP 1.0 - 3.0
 • High (2) คือ hsCRP > 3.0 แบบนี้ถ้าต้องการตอบเพียงคำถามนี้ เราใช้แค่ .. if .. ก็ได้
. tab PA_level if hsCRP <1

  PA_level |   Freq.   Percent    Cum.
------------+-----------------------------------
    Low |   1,020    45.19    45.19
  Moderate |    672    29.77    74.97
    High |    565    25.03   100.00
------------+-----------------------------------
   Total |   2,257   100.00

ก็ได้คำตอบแล้วว่า Moderate มี 672 คน High มี 565 คน

แต่ในเมื่อเราอาจจะต้องสร้างตัวแปร hsCRP_level แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อใช้ในข้อต่อไป ก็ทำได้ ซึ่งแนะนำให้ใช้ .. cond(เงื่อนไข,สิ่งที่จะทำเมื่อ True, สิ่งที่จะทำเมื่อ False) ..

สร้างตัวแปรก่อน
. gen hsCRP_level = cond(hsCRP>3,2,cond(hsCRP<1,0,1))
ตรวจสอบผลลัพธิ์
. tab hsCRP_level

hsCRP_level |   Freq.   Percent    Cum.
------------+-----------------------------------
     0 |   2,257    50.16    50.16
     1 |   1,327    29.49    79.64
     2 |    916    20.36   100.00
------------+-----------------------------------
   Total |   4,500   100.00
ควรสร้าง Label เพื่อจะได้ไม่ต้องจำค่า
. label define HSCRP_Level 0 "Low" 1 "Moderate" 2 "High"
. label values hsCRP_level HSCRP_Level

แล้วลองใช้ tab ซึ่งก็จะได้ผลเหมือนกัน

. tab PA_level if hsCRP <1

  PA_level |   Freq.   Percent    Cum.
------------+-----------------------------------
    Low |   1,020    45.19    45.19
  Moderate |    672    29.77    74.97
    High |    565    25.03   100.00
------------+-----------------------------------
   Total |   2,257   100.00

6. จงหา Odds ration ระหว่างผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจกับการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ

ในข้อนี้ ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจ คือผู้ที่มี hsCRP > 1.0 หรือ Moderate ขึ้นไป เราจำเป็นต้องสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมา โดยให้ cad_risk 1 ผู้มีความเสี่ยง 0 ผู้ไม่มีความเสี่ยง และการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ คือผู้ที่มี PA_level > low ดังนั้นเราจะกำหนดตามโจทย์ โดยให้ good_PA 1 ผู้มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ 0 ผู้มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ (ที่กำหนดแบบนี้เพราะโจทย์ถามของผู้ที่มีกิจกรรมเพียงพอ ไม่ใช่ของผู้ที่ไม่เพียงพอ)

. gen cad_risk = cond(hsCRP>1,1,0)
. gen good_PA = cond(PA_level>1,1,0)

จากนั้นโจทย์ถามหา Odds ratio เราก็จะใช้ cc case_variable exposure_varible หรือ logistic dependent_variable independent_variable ก้ได้

. cc cad_risk good_PA
                             Proportion
         |  Exposed  Unexposed |   Total   Exposed
-----------------+------------------------+------------------------
      Cases |   1085    1151 |    2236    0.4852
    Controls |   1237    1027 |    2264    0.5464
-----------------+------------------------+------------------------
      Total |   2322    2178 |    4500    0.5160
         |            |
         |   Point estimate  |  [95% Conf. Interval]
         |------------------------+------------------------
   Odds ratio |     .7826276    |  .6948771  .8814537 (exact)
 Prev. frac. ex. |     .2173724    |  .1185463  .3051229 (exact)
 Prev. frac. pop |     .1187675    |
         +-------------------------------------------------
                chi2(1) =  16.84 Pr>chi2 = 0.0000

. logistic cad_risk good_PA

Logistic regression               Number of obs   =   4,500
                        LR chi2(1)    =   16.85
                        Prob > chi2    =   0.0000
Log likelihood = -3110.652           Pseudo R2     =   0.0027

------------------------------------------------------------------------------
  cad_risk | Odds Ratio  Std. Err.   z  P>|z|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   good_PA |  .7826276  .0467785  -4.10  0.000    .69611  .8798982
    _cons |  1.12074  .0481073   2.66  0.008   1.030309  1.219108
------------------------------------------------------------------------------
Note: _cons estimates baseline odds.

ก็จะได้ว่า Odds ratio ของความเสี่ยงโรคหัวใจในผู้ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอคือ .7826276 เมื่อเทียบกับ ผู้ที่มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ

7. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความเสี่ยงโรคหัวใจด้วยระดับ hsCRP กับการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ต้องควบคุมตัวแปร เพศ และ อายุ หรือไม่เพราะเหตุใด และเขียนสมการ regression

จะต้องควบคุมตัวแปรหรือไม่

ตัวแปร เพศ และ อายุ นั้นส่งผลต่อ Outcome ก็คือความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ แต่ว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า 2 ตัวแปรนี้มัน Associate กับตัวแปรต้น คือ กิจกรรมทางกาย PA_level โจทย์ข้อนี้เดาว่าน่าจะหมายถึง outcome แบบ Nominal มากกว่า Ratio (จากคำว่า ความเสี่ยงโรคหัวใจด้วยระดับ hsCRP)

วิเคราหะ์แบบ Outcome คือ เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงโรคหัวใจ (cad_risk) : Logistic regression

เพศ

สำหรับกรณีตัวแปรเพศนั้น ก็ต้องดูการกระจายระหว่าง ตัวแปร กิจกรรมทางกาย PA_level

. tab sex good_PA, col

+-------------------+
| Key        |
|-------------------|
|   frequency   |
| column percentage |
+-------------------+

      |    good_PA
    sex |     0     1 |   Total
-----------+----------------------+----------
   Male |    900   1,138 |   2,038 
      |   41.32   49.01 |   45.29 
-----------+----------------------+----------
  Female |   1,278   1,184 |   2,462 
      |   58.68   50.99 |   54.71 
-----------+----------------------+----------
   Total |   2,178   2,322 |   4,500 
      |  100.00   100.00 |  100.00 

มันก็ต่างกันประมาณ 8% ก็แล้วแต่คุณว่าจะคิดว่ามันต่างหรือไม่ต่างหรือไม่ อาจจะลองเปรียบเทียบ 10% ดูก็ได้

. logistic cad_risk good_PA

Logistic regression               Number of obs   =   4,500
                        LR chi2(1)    =   16.85
                        Prob > chi2    =   0.0000
Log likelihood = -3110.652           Pseudo R2     =   0.0027

------------------------------------------------------------------------------
  cad_risk | Odds Ratio  Std. Err.   z  P>|z|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   good_PA |  .7826276  .0467785  -4.10  0.000    .69611  .8798982
    _cons |  1.12074  .0481073   2.66  0.008   1.030309  1.219108
------------------------------------------------------------------------------
Note: _cons estimates baseline odds.

. logistic cad_risk good_PA sex

Logistic regression               Number of obs   =   4,500
                        LR chi2(2)    =   17.18
                        Prob > chi2    =   0.0002
Log likelihood = -3110.4841           Pseudo R2     =   0.0028

------------------------------------------------------------------------------
  cad_risk | Odds Ratio  Std. Err.   z  P>|z|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   good_PA |  .7805176  .0467976  -4.13  0.000   .6939802  .8778459
     sex |  .9657216  .0581315  -0.58  0.562   .8582504  1.086651
    _cons |  1.184528  .1240739   1.62  0.106   .9646854   1.45447
------------------------------------------------------------------------------
Note: _cons estimates baseline odds.

ก็จะเห็นว่า Odds ratio เปลี่ยนไป .7826276.7805176.7826276=0.269%\dfrac{.7826276-.7805176}{.7826276} = 0.269\% ซึ่งแปลว่าถึงควบคุมผลก็เปลี่ยนไปเล็กน้อย ก็อาจจะคุมหรือไม่คุมก็ได้

อายุ

สำหรับกรณีตัวแปรอายุนั้น ก็ต้องดูการกระจายระหว่าง ตัวแปร กิจกรรมทางกาย PA_level

. tabstat age,stat(mean sd) by(good_PA)

Summary for variables: age
   by categories of: good_PA 

 good_PA |   mean    sd
---------+--------------------
    0 | 45.89578 7.017314
    1 | 45.36736 6.688671
---------+--------------------
  Total | 45.62311  6.85403
------------------------------

ดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ อาจจะลองเปรียบเทียบ 10% เล่นๆ ดูก็ได้ แต่คิดว่าไม่จำเป็น

. logistic cad_risk good_PA

Logistic regression               Number of obs   =   4,500
                        LR chi2(1)    =   16.85
                        Prob > chi2    =   0.0000
Log likelihood = -3110.652           Pseudo R2     =   0.0027

------------------------------------------------------------------------------
  cad_risk | Odds Ratio  Std. Err.   z  P>|z|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   good_PA |  .7826276  .0467785  -4.10  0.000    .69611  .8798982
    _cons |  1.12074  .0481073   2.66  0.008   1.030309  1.219108
------------------------------------------------------------------------------
Note: _cons estimates baseline odds.

. logistic cad_risk good_PA age

Logistic regression               Number of obs   =   4,500
                        LR chi2(2)    =   90.63
                        Prob > chi2    =   0.0000
Log likelihood = -3073.7625           Pseudo R2     =   0.0145

------------------------------------------------------------------------------
  cad_risk | Odds Ratio  Std. Err.   z  P>|z|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   good_PA |  .7953857  .0479496  -3.80  0.000   .706746  .8951424
     age |  1.03848  .004602   8.52  0.000   1.029499  1.047539
    _cons |  .1985395  .0411825  -7.79  0.000   .1322162  .2981324
------------------------------------------------------------------------------
Note: _cons estimates baseline odds.

ก็จะเห็นว่า Odds ratio เปลี่ยนไป .7953857.7826276.7826276=1.63%\dfrac{.7953857-.7826276}{.7826276} = 1.63\% ซึ่งแปลว่าถึงควบคุมผลก็เปลี่ยนไปเล็กน้อย ก็อาจจะคุมหรือไม่คุมก็ได้

สรุป

แต่ในข้อนี้ผมเลือกที่จะคุม มันเพราะมันก็เป็น Confounder ทั้งคู่ และเรามี Event เพียงพอที่จะคุมมันได้ ที่นี้เราจะเขียนสมการเราต้องการ Coefficient เราจะใช้ logit y x หรือ logistic y x, coef ก็ได้

. logistic cad_risk good_PA sex , coef
. logit cad_risk good_PA sex

Iteration 0:  log likelihood = -3119.0752 
Iteration 1:  log likelihood = -3110.4841 
Iteration 2:  log likelihood = -3110.4841 

Logistic regression               Number of obs   =   4,500
                        LR chi2(2)    =   17.18
                        Prob > chi2    =   0.0002
Log likelihood = -3110.4841           Pseudo R2     =   0.0028

------------------------------------------------------------------------------
  cad_risk |   Coef.  Std. Err.   z  P>|z|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   good_PA |  -.247798  .0599572  -4.13  0.000  -.3653119  -.1302842
     sex | -.0348797  .0601949  -0.58  0.562  -.1528594  .0831001
    _cons |  .169344  .1047454   1.62  0.106  -.0359533  .3746413
------------------------------------------------------------------------------

ดังนั้นเราจะสามารถเขียนสมการได้ว่า

Log(Oddsความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ)=.169344.0348797(เพศ).247798(การมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ)Log (Odds ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ) = .169344 -.0348797(เพศ) -.247798(การมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ)
Logit(ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ)=.169344.0348797(เพศ).247798(การมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ)Logit (ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ) = .169344 -.0348797(เพศ) -.247798(การมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ)

โดย เพศ : 1 = ชาย , 2 = หญิง

8. ระดับ hsCRP สัมพันธ์กับระดับการมีกิจกรรมทางกายหรือไม่ เมื่อไม่ควบคุม เพศ และ อายุ

ตัวแปรต้นเป็น Oridal ตัวแปรตามเป็น Ratio ก็คงต้องใช้ Linear Regression regress

. regress hsCRP i.PA_level

   Source |    SS      df    MS   Number of obs  =   4,500
-------------+----------------------------------  F(2, 4497)   =   47.23
    Model | 421.038286     2 210.519143  Prob > F    =  0.0000
  Residual | 20044.0209   4,497 4.45719833  R-squared    =  0.0206
-------------+----------------------------------  Adj R-squared  =  0.0201
    Total | 20465.0592   4,499 4.54880177  Root MSE    =  2.1112

------------------------------------------------------------------------------
    hsCRP |   Coef.  Std. Err.   t  P>|t|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  PA_level |
  Moderate |  .1889763  .0724464   2.61  0.009   .0469458  .3310067
    High | -.6540248  .0826992  -7.91  0.000  -.8161558  -.4918938
       |
    _cons |  1.99966  .0452379  44.20  0.000   1.910972  2.088349
------------------------------------------------------------------------------
ถ้าอยากจะดู Standardized Coefficient ก็ทำได้
. regress hsCRP i.PA_level,beta

   Source |    SS      df    MS   Number of obs  =   4,500
-------------+----------------------------------  F(2, 4497)   =   47.23
    Model | 421.038286     2 210.519143  Prob > F    =  0.0000
  Residual | 20044.0209   4,497 4.45719833  R-squared    =  0.0206
-------------+----------------------------------  Adj R-squared  =  0.0201
    Total | 20465.0592   4,499 4.54880177  Root MSE    =  2.1112

------------------------------------------------------------------------------
    hsCRP |   Coef.  Std. Err.   t  P>|t|           Beta
-------------+----------------------------------------------------------------
  PA_level |
  Moderate |  .1889763  .0724464   2.61  0.009         .0409595
    High | -.6540248  .0826992  -7.91  0.000        -.1241815
       |
    _cons |  1.99966  .0452379  44.20  0.000            .
------------------------------------------------------------------------------

เราก็จะเห็นว่า ระดับ hsCRP มีความสัมพันธ์กับระดับการมีกิจกรรมทางกาย

9. ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเสี่ยงโรคหัวใจด้วยระดับ hsCRP กับระดับการมีกิจกรรมทางกาย โดยควบคุม ตัวแปร เพศ และ อายุ

ข้อนี้คล้ายๆ กับข้อ 7 แต่ว่า x คือ ระดับการมีกิจกรรมทางกาย

. logistic cad_risk i.PA_level sex age

Logistic regression               Number of obs   =   4,500
                        LR chi2(4)    =   127.94
                        Prob > chi2    =   0.0000
Log likelihood = -3055.1068           Pseudo R2     =   0.0205

------------------------------------------------------------------------------
  cad_risk | Odds Ratio  Std. Err.   z  P>|z|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  PA_level |
  Moderate |  .965501  .0668805  -0.51  0.612   .8429267   1.1059
    High |  .5754727  .0468365  -6.79  0.000   .4906222  .6749976
       |
     sex |  .8693846  .0538484  -2.26  0.024   .7699984   .981599
     age |  1.038911  .0046511   8.53  0.000   1.029835  1.048067
    _cons |  .243236  .0540969  -6.36  0.000   .1572955  .3761313
------------------------------------------------------------------------------
Note: _cons estimates baseline odds.

เฉพาะ ผู้ที่มีกิจกรรมทางกายในระดับสูง (High) จะมีแต้มต่อของความเสี่ยงโรคหัวใจ 0.575 (0.491 - 0.675) เมื่อเทียบกับผู้ที่มีกิจกรรมทางกายระดับต่ำ (Low) ส่วนผู้ที่มีกิจกรรมทางกายในระดับปานกลาง มีความเสี่ยงโรคหัวใจไม่แตกต่างกับผู้ที่มีกิจกรรมทางกายระดับต่ำ