พื้นฐาน STATA ตอนที่ 2

สุทธิศักดิ์ เด่นดวงใจ
แพทย์ประจำบ้าน สาขาอาชีวเวชศาสตร์
นิสิต ปริญญาโท สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ

เนื้อหาในบทความนี้เป็นการรวบรวมคำสั่งที่ควรรุ้ และมีการสอนในวิชา Data Analysis ของเทอมปลาย เรื่อง Analysis of variance, Non-parametric statistic, Correlation, Regression

คำสั่ง Help

สำคัญมากแนะให้พยายามจำชื่อ คำสั่ง ที่ใช้บ่อยได้ เพราะจะได้ใช้ดูคู่มือได้ง่าย เช่น help cc ก็จะดูได้ว่าคำสั่ง Case control study อยุ่เมนุไหน และทำอะไรได้บ้าง

One-way Analysis of Variance (ANOVA)

HO:μ1=μ2=μ3=....μnH_O : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = .... \mu_n
HA:μiμj at least 1 pair and ijH_A : \mu_i \not = \mu_j \space at \space least \space 1 \space pair \space and \space i \not = j

เป็นการทดสอบว่า mumu แตกต่างกันอย่างน้อย 1 กลุ่มหรือไม่ โดยมี Assumtion ว่า Independence Sample, Homogeniety of variance, Normality ซึ่งก็คล้ายกับ Independent samples T-Test ที่นี้ก็ต้องดู Normality ก่อนโดยใช้

. histogram var1 , normal
. graph box var1

หากกระจายเป็นปกติแล้ว จึงทำการทดสอบ และให้ทำ pairwise comparison ให้ด้วยเลย ซึ่งใช้ bonferroni scheffe sidak ก็ได้ แต่จะไม่ได้ 95% Confidence interval

. oneway hsCRP edu, scheffe

            Analysis of Variance
  Source       SS     df   MS      F   Prob > F
------------------------------------------------------------------------
Between groups   118.206792   3  39.4022639   8.71   0.0000
 Within groups   20346.8524  4496  4.52554546
------------------------------------------------------------------------
  Total      20465.0592  4499  4.54880177

>>>Bartlett's test for equal variances: chi2(3) =  7.7554 Prob>chi2 = 0.051

             Comparison of hsCRP by edu
                 (Scheffe)
Row Mean-|
Col Mean |  < bachel  bachelor  master’s
---------+---------------------------------
bachelor |   -0.30
     |   0.003
     |
master’s |   -0.30    0.01
     |   0.024   1.000
     |
Ph.D. de |   -0.44   -0.14   -0.14
     |   0.000   0.497   0.562

ให้ดูที่ Bartlett'test ก่อนถ้ามัน Significant แปลว่า Variance มันไม่เท่ากัน จะต้องไปใช้ Welch test (Robust test for equality of mean) แต่ถ้าไม่ Significant ก็ใช้ ANOVA ต่อได้

HO:σ1=σ2=σ3=....σnH_O : \sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = .... \sigma_n
HA:σiσj at least 1 pair and ijH_A : \sigma_i \not = \sigma_j \space at \space least \space 1 \space pair \space and \space i \not = j

ที่ก็ดู Pairwise Comparison ว่าคู่ไหนที่ต่างกัน โดยดู แถวล่างที่เป็น p-value ดูเฉพาะคู่ที่ Significant อย่างในนี้ก็คือคู่ 1. <bachelor vs. bachelor 2. <bachelor vs. master 3. <bachelor vs. Ph.D. และคู่ที่ต่างมากสุดคือ <bachelor vs. Ph.D.

ที่นี้ถ้าอยากจะได้ 95% CI ด้วยก็ต้องใช้

Pairwise Comparison of Mean

. pwmean hsCRP, over(edu) mcompare(scheffe) effects

Pairwise comparisons of means with equal variances

over     : edu

---------------------------
       |  Number of
       | Comparisons
-------------+-------------
     edu |      6
---------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     |               Scheffe       Scheffe
                  hsCRP |  Contrast  Std. Err.   t  P>|t|   [95% Conf. Interval]
------------------------------------------+----------------------------------------------------------------
                   edu |
>>>bachelor’s degree vs < bachelor’s degree |  -.304477  .0822795  -3.70  0.003  -.5345751  -.0743789
>>> master’s degree vs < bachelor’s degree |  -.29528  .0961818  -3.07  0.024  -.5642567  -.0263034
>>>   Ph.D. degree vs < bachelor’s degree |   -.4395  .0908987  -4.84  0.000   -.693702  -.1852979
  master’s degree vs bachelor’s degree |  .009197  .0929421   0.10  1.000  -.2507197  .2691136
    Ph.D. degree vs bachelor’s degree |  -.135023  .0874635  -1.54  0.497  -.3796184  .1095724
     Ph.D. degree vs master’s degree | -.1442199  .1006524  -1.43  0.562  -.4256986  .1372587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ก็จะได้ผลลัพธ์ เช่นเดียวกัน

Correlation

ทดสอบความสัมพันธ์เชิงส้นตรง ระหว่าง Continuous กับ Continuous

Pearson Correlation

ไม่ได้มี Assumtion เรื่อง Normality ของข้อมูล หากต้องการดูความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ระหว่าง hsCRP age uric acid พร้อมทดสอบความสัมพันธ์ใช้

. pwcorr hsCRP age u_acid , sig

       |  hsCRP   age  u_acid
-------------+---------------------------
    hsCRP |  1.0000 
       |
       |
     age |  0.1894  1.0000 
>>>       |  0.0000
       |
   u_acid |  0.1241  0.0143  1.0000 
>>>       |  0.0000  0.3381

คู่ไหนที่มี Significant (age hsCRP, u_acid hsCRP) ก็คือมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ส่วนขนาดความสัมพันธ์ ดูที่ r ที่อยู่แถวบน โดยมีค่า -1 ถึง 1 ซึ่งการที่ มันไม่ Significant แปลว่าอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือ มีความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น

Regression

คำถามการวิจัย

Casual Research Question จะมี X ที่ชัดเจน +- Confounders ไปยัง Y 1 ตัว แบบนี้จะใช้ Regression แบบ Explantory Model โดยเราจะใส่ตัวแปรที่เกี่ยวทั้งหมด (Enter) เพื่อจะได้ควบคุม Confounders ตัวอื่นๆ และเราสนใจค่า Coefficent หรือ Odds Ratio ของตัวแปรที่เราสนใจเท่านั้น ตัวสมการที่ได้เราไม่ได้ใช้

Descriptive Research Question จะมี X ที่ไม่ชัดเจน ไปยัง Y 1 ตัว โดยมี 2 แบบคือ 1. Exploratory Model คือเราอยากรู้ว่า X ตัวไหนบ้างที่มีผลต่อ Y ซึ่งเราจะใช้แบบ Enter หรือ Stepwise ก็ได้ โดยแบบ Enter เราจะเอาเฉพาะตัวแปรที่มัน Significant ว่าเป็นตัวแปรที่มีผลต่อ Y ส่วน Stepwise มันจะเหลือเฉพาะตัวแปรที่ Significant อยู่แล้ว 2. Prediction Model คืออยากรู้ว่าจะใช้ X ทำนาย Y ได้ไง ตัวนี้แหล่ะที่เราอยากได้ สมการ โดยเราจะใช้แบบ Stepwise เพื่อหาเฉพาะ X ที่มัน Significant

Multiple Logistic Regression

ตัวแปรตามเป็น Nominal ตัวแปรต้นเป็นอะไรก็ได้ จะมีสมการดังนี้ (Log เป็น Natural log (ฐาน e) ไม่ใช่ ฐาน 10)

Loge(OddsของการเกิดOutcome)=a+b1x1+b2x2+b3x3Log_e (Odds ของการเกิด Outcome) = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3
Logit(การเกิดOutcome)=a+b1x1+b2x2+b3x3Logit (การเกิด Outcome) = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3

โดยถ้าต้องการ Odds Ratio ของ x1 x2 x3 ให้ใช้

logistic y x1 x2 x3

แต่ถ้าต้องการ Coefficient ของ x1 x2 x3 ให้ใช้

logistic y x1 x2 x3 , coef
หรือ
logit y x1 x2 x3

เช่น ทดสอบความสันพันธ์ระหว่าง Periodontal Status ของมารดา กับการเกิด Low birth weight เมื่อควบคุม age smoke เนื่องจาก Periodontal status เป็น Mild Moderate Severe (ซึ่งมากกว่า 2 กลุ่ม) ต้องทำ Indicator Variables โดยเพิ่ม i. เช่น

. logistic lbw i.perio smoke age

Logistic regression               Number of obs   =    300
                        LR chi2(4)    =   28.07
                        Prob > chi2    =   0.0000
Log likelihood = -193.90917           Pseudo R2     =   0.0675

------------------------------------------------------------------------------
     lbw | Odds Ratio  Std. Err.   z  P>|z|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
    perio |
>>>   severe |  2.185094  .7797869   2.19  0.028   1.085688   4.3978
>>>  moderate |  3.516621  1.099473   4.02  0.000   1.905449  6.490139
       |
    smoke |  2.866168  .8158689   3.70  0.000   1.640601  5.007263
     age |  .961762  .0238681  -1.57  0.116   .9161008  1.009699
    _cons |  .8649961  .5607009  -0.22  0.823   .2428035  3.081579
------------------------------------------------------------------------------
Note: _cons estimates baseline odds.

จะได้ว่า 1. มารดาที่มีโรคปริทันต์ระดับปานกลางมีแต้มต่อการเกิดทารกน้ำหนักตัวน้อยเป็น 3.52 เท่า เมื่อเทียบกับมารดาที่มีความรุนแรงโรคระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (95% 1.91 - 6.49) 1. มารดาที่มีโรคปริทันต์ระดับรุนแรงมีแต้มต่อการเกิดทารกน้ำหนักตัวน้อยเป็น 2.19 เท่า เมื่อเทียบกับมารดาที่มีความรุนแรงโรคระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (95% 1.09 - 4.40) เมื่อควบคมตัวแปร smoke และ age แล้ว

แต่ ลองเปลี่ยนคำถาม เป็น ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเกิด Low birth weight โดยการใช้ Stepwise pe(.05) คือ p-value ที่จะเข้า Model pr(.1) คือ p-value ที่จะออก Model

. xi: stepwise, pe(.05) pr(.1) : logistic lbw i.perio smoke age wt_lmp ptl hyper urirr pvft
i.perio      _Iperio_0-2     (naturally coded; _Iperio_0 omitted)
           begin with full model
p = 0.7634 >= 0.1000 removing pvft
p = 0.1849 >= 0.1000 removing age

Logistic regression               Number of obs   =    300
                        LR chi2(7)    =   61.83
                        Prob > chi2    =   0.0000
Log likelihood = -177.02834           Pseudo R2     =   0.1487

------------------------------------------------------------------------------
     lbw | Odds Ratio  Std. Err.   z  P>|z|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  _Iperio_1 |  2.65682  1.001204   2.59  0.010   1.269383  5.560725
  _Iperio_2 |  2.700088  .909403   2.95  0.003   1.395369  5.224766
    smoke |  2.32919  .7163951   2.75  0.006   1.274672  4.256094
    urirr |  2.701663  .9511301   2.82  0.005   1.355073  5.386414
   wt_lmp |  .9674224   .01072  -2.99  0.003   .9466381   .988663
     ptl |  1.847696  .5365628   2.11  0.035   1.045792  3.264493
    hyper |  7.167744  4.126536   3.42  0.001   2.319199  22.15272
    _cons |  1.793313  1.278627   0.82  0.413   .4433553  7.253714
------------------------------------------------------------------------------
Note: _cons estimates baseline odds.

จะได้ว่า ปัจจัย perio (Moderate , Severe) , smoke , urirr. wt_lmp . ptl , hyper มีคามสัมพนธ์กับการเกิด LBW หรือ ถ้าจะ Predict Odds การเกิด LBW ด้วย Parameter ต่างๆ ก็สามารถเขียน สมการได้ว่า

. xi: stepwise, pe(.05) pr(.1) : logistic lbw i.perio smoke age wt_lmp ptl hyper urirr pvft, coef
i.perio      _Iperio_0-2     (naturally coded; _Iperio_0 omitted)
           begin with full model
p = 0.7634 >= 0.1000 removing pvft
p = 0.1849 >= 0.1000 removing age

Logistic regression               Number of obs   =    300
                        LR chi2(7)    =   61.83
                        Prob > chi2    =   0.0000
Log likelihood = -177.02834           Pseudo R2     =   0.1487

------------------------------------------------------------------------------
     lbw |   Coef.  Std. Err.   z  P>|z|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  _Iperio_1 |  .9771298  .376843   2.59  0.010   .238531  1.715728
  _Iperio_2 |  .9932845  .3368049   2.95  0.003   .3331589   1.65341
    smoke |  .8455204  .3075727   2.75  0.006   .242689  1.448352
    urirr |  .9938676  .3520535   2.82  0.005   .3038553   1.68388
   wt_lmp |  -.03312  .011081  -2.99  0.003  -.0548384  -.0114017
     ptl |  .6139397  .2903955   2.11  0.035   .0447749  1.183105
    hyper |  1.969591  .5757091   3.42  0.001   .8412219   3.09796
    _cons |  .5840649  .7129971   0.82  0.413  -.8133838  1.981514
------------------------------------------------------------------------------
Logit(Low Birth Weight)=.5840649+.9771298(SeverePerio)+.9932845(ModeratePerio)Logit (Low \space Birth \space Weight) = .5840649 + .9771298(Severe_Perio) + .9932845(Moderate_Perio)
+.8455204(smoke)+.9938676(urirr).03312(wtlmp)+.6139397(ptl)+1.969591(hyper)+ .8455204(smoke) + .9938676(urirr) -.03312(wt_lmp) + .6139397(ptl) + 1.969591(hyper)

ทีนี้ลองใช้ Enter

. logistic lbw i.perio smoke age wt_lmp ptl hyper urirr pvft

Logistic regression               Number of obs   =    300
                        LR chi2(9)    =   63.70
                        Prob > chi2    =   0.0000
Log likelihood = -176.09487           Pseudo R2     =   0.1532

------------------------------------------------------------------------------
     lbw | Odds Ratio  Std. Err.   z  P>|z|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
    perio |
>>>   severe |  2.449564  .9302324   2.36  0.018    1.1637  5.156276
>>>  moderate |  2.521997  .8671047   2.69  0.007   1.285545  4.947683
       |
>>>    smoke |  2.278006  .7070087   2.65  0.008   1.239862  4.185394
     age |  .9655763   .02618  -1.29  0.196   .915604  1.018276
>>>   wt_lmp |  .9696892  .010993  -2.72  0.007   .948381  .9914761
>>>     ptl |  1.95181  .5791706   2.25  0.024   1.091079  3.491555
>>>    hyper |  6.990431  4.019644   3.38  0.001   2.264881  21.57559
>>>    urirr |  2.642055  .9390483   2.73  0.006   1.316452  5.302478
    pvft |  .9620914  .1235165  -0.30  0.763   .7480597  1.237361
    _cons |  3.766512  3.426184   1.46  0.145   .633358  22.39904
------------------------------------------------------------------------------
Note: _cons estimates baseline odds.

จะพบว่าตัวแปรที่ Significant ก็เหมือนกันกับแบบ Stepwise

Multiple Linear Regression

ตัวแปรตามเป็น Ratio ตัวแปรต้นเป็นอะไรก็ได้

y=a+b1x1+b2x2+b3x3ัy = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3

โดยถ้าต้องการ Coefficent ก็

regress y x1 x2 x3

แต่ถ้าต้องการ Standardized Coefficent ก็เพิ่ม ,beta

regress y x1 x2 x3 , beta

เช่น

. regress hsCRP i.PA_level

   Source |    SS      df    MS   Number of obs  =   4,500
-------------+----------------------------------  F(2, 4497)   =   47.23
    Model | 421.038286     2 210.519143  Prob > F    =  0.0000
  Residual | 20044.0209   4,497 4.45719833  R-squared    =  0.0206
-------------+----------------------------------  Adj R-squared  =  0.0201
    Total | 20465.0592   4,499 4.54880177  Root MSE    =  2.1112

------------------------------------------------------------------------------
    hsCRP |   Coef.  Std. Err.   t  P>|t|   [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  PA_level |
  Moderate |  .1889763  .0724464   2.61  0.009   .0469458  .3310067
    High | -.6540248  .0826992  -7.91  0.000  -.8161558  -.4918938
       |
    _cons |  1.99966  .0452379  44.20  0.000   1.910972  2.088349
------------------------------------------------------------------------------
ถ้าอยากจะดู Standardized Coefficient ก็ทำได้
. regress hsCRP i.PA_level,beta

   Source |    SS      df    MS   Number of obs  =   4,500
-------------+----------------------------------  F(2, 4497)   =   47.23
    Model | 421.038286     2 210.519143  Prob > F    =  0.0000
  Residual | 20044.0209   4,497 4.45719833  R-squared    =  0.0206
-------------+----------------------------------  Adj R-squared  =  0.0201
    Total | 20465.0592   4,499 4.54880177  Root MSE    =  2.1112

------------------------------------------------------------------------------
    hsCRP |   Coef.  Std. Err.   t  P>|t|           Beta
-------------+----------------------------------------------------------------
  PA_level |
  Moderate |  .1889763  .0724464   2.61  0.009         .0409595
    High | -.6540248  .0826992  -7.91  0.000        -.1241815
       |
    _cons |  1.99966  .0452379  44.20  0.000            .
------------------------------------------------------------------------------

เราก็จะเห็นว่า ระดับ hsCRP มีความสัมพันธ์กับระดับการมีกิจกรรมทางกาย

Non parametric

Wilcoxon rank-sum test

ทดสอบแบบ Independent samples t-test แต่เป็น Non parametric เช่นทดสอบว่า hsCRP สัมพันธ์กับเพศไหม

ranksum x , by(group_var)
. ranksum hsCRP, by(sex)

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

     sex |   obs  rank sum  expected
-------------+---------------------------------
    Male |   2038   4611317   4586519
   Female |   2462   5515933   5540731
-------------+---------------------------------
  combined |   4500  10127250  10127250

unadjusted variance  1.882e+09
adjustment for ties -219482.36
           ----------
adjusted variance   1.882e+09

Ho: hsCRP(sex==Male) = hsCRP(sex==Female)
       z =  0.572
  Prob > |z| =  0.5676

สรุปคือ hsCRP ไม่ัมพันธ์กับ เพศ

Wilcoxon sign-ranked test

แบบเดียวกับ paired t-test แต่เป็น Non parametric เช่นทดสอบว่าะคะแนนบางอย่างที่วัดโดย Nurse 1 เหมือนที่วัดโดย Nurse 2 ไหม

signrank var1 = var2
. signrank nurse1 = nurse2

Wilcoxon signed-rank test

    sign |   obs  sum ranks  expected
-------------+---------------------------------
  positive |    6     55     57
  negative |    6     59     57
    zero |    3      6      6
-------------+---------------------------------
     all |    15     120     120

unadjusted variance   310.00
adjustment for ties    -7.50
adjustment for zeros   -3.50
           ----------
adjusted variance    299.00

Ho: nurse1 = nurse2
       z = -0.116
  Prob > |z| =  0.9079
  Exact Prob =  0.9761 

สรุป คือ ไม่แตกต่างกัน

Spearman Correlation Coefficent

ก็ใช้ใน Non-parametric ที่ดีคือใช้กับข้อมูลที่เป็น Ordinal ได้ คือถ้าเป็น Ratio ก็ไปใช้ Pearson Correlation ดีกว่า

. spearman hsCRP age, stats(rho p) matrix
(obs=4500)

+-----------------+
| Key      |
|-----------------|
|  rho      |
|  Sig. level  |
+-----------------+

       |  hsCRP   age
-------------+------------------
    hsCRP |  1.0000 
       | 
       |
     age |  0.2130  1.0000 
>>>       |  0.0000 
       |