พื้นฐาน STATA ตอนที่ 1

เนื้อหาในบทความนี้เป็นการรวบรวมคำสั่งที่ควรรุ้ และมีการสอนในวิชา Data Analysis เทอมต้น ปีการศึกษา 2562 ประกอบไปด้วยเรื่อง Log file , การจัดการข้อมูลพื้นฐาน Descriptive statistics, Parametric statistics, Hypothesis Testing

คำสั่ง Help

สำคัญมากแนะให้พยายามจำชื่อ คำสั่ง ที่ใช้บ่อยได้ เพราะจะได้ใช้ดูคู่มือได้ง่าย เช่น help cc ก็จะดูได้ว่าคำสั่ง Case control study อยุ่เมนุไหน และทำอะไรได้บ้าง

Logfile

Open log file File > Log > Begin … จากนั้น เลือก File Extension เป็น .log หรือ .smcl จากนั้นหากมีไฟล์อยู่แล้ว ก็เลือกว่าจะเขียนต่อ หรือเขียนทับ

Close log file File > Log > Close ต้องไม่ลืมปิด ไฟล์เมื่อใช้เสร็จ

Operators

AND & 
OR | 
NOT !  EQUAL == 
NOT EQUAL != 
GREATER > LESSER < 
GREATER OR EQUAL >= 
LESSER OR EQUAL <= 

Missing Values

ใน STATA นั้น Missing Value คือ Positive Infinity ก็คือค่าที่มากที่สุด ดังนั้น เวลาเราใช้ > หรือ >= ต้องตรวจสอบเรื่อง Missing value ด้วย โดยใช้

missing(var1) หรือ var1 != .

User Missing to System Missing Conversion

User missing คือค่าที่เรากำหนดเองว่าแปลว่า missing ซึ่ง ไม่มีความหมายอะไรใน STATA และมันจะเห็นว่าเป็น Valid Value ดังนั้นเราต้องแปลงมันให้เป็น System Missing ก่อน

เช่น แปลง age , bwt, height ให้ 9 เป็น System Missing จากนั้นแปลง income ให้ 999999 เป็น System Missing

. mvdecode age bwt height, mv(9=.)
. mvdecode income, mv(999999=.)

Common Commands

Codebook

ต้องการดูประเภทของ Variable ว่าเป็น float , double ดูว่ามี missing range frequency อะไรบ้าง

ดูทั้งหมด
. codebook
ดูแค่ตัวแปร id
. codebook id
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
id                                                               id
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         type: numeric (int)

         range: [1,4500]           units: 1
     unique values: 4,500          missing .: 0/4,500

         mean:  2250.5
       std. dev:  1299.18

      percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
               450.5  1125.5  2250.5  3375.5  4050.5

Sorting

ต้องการเรียงลำดับ age จากน้อยไปมา (Ascending) และ bwt จากมากไปน้อย (Descending)

gsort +age -bwt

Drop

ต้องการลบ Variable age

drop age

Display

ต้องการคำนวณ 352\frac{\sqrt{3}-5}{2}

display (sqrt(3)-5)/2

Label

กำหนดป้ายชื่อที่ชื่อว่า Bool โดยให้ 0 “False” 1 “True”

label define Bool 0 “False” 1 “True”

และใช้กับตัวแปร Jelly ที่เป็น Nominal Scale ว่า 0 = False 1 = True

label value Jelly Bool

Graphic

Box plot

ต้องการสร้าง Box plot ของ hsCRP แบบแนวนอน

. graph box hsCRP, horizontal

Histogram

ต้องการสร้าง Histogram ของ age พร้อม Normal Curve

. histogram hsCRP, normal

Ladder of power

อยากรู้ว่าจะใช้ Function อะไรในการ Transform ข้อมูลแล้วจะ Normal Distribution

. gladder hsCRP

Variable Generation

Generate (gen, generate)

ต้องการสร้างตัวแปร var1 โดยให้ทุกค่าเป็น system missing

. generate var1 = .

ต้องการสร้างตัวแปร var2 โดยให้ค่าเท่ากับ 2 เมื่อ age >= 50 และไม่ใช่ missing

. generate var2 = 2 if age >= 50 & age !=. 
หรือ
. generate age = 2 if age >=50 & !missing(age)

Replace

ต่างจาก generate คือ ใช้แก้ไขข้อมูลของ variable ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งหากเราใช้คำสั่ง generate ชื่อตัวแปรที่มีอยู่แล้ว จะ error “variable var1 already defined” จึงต้องใช้ replace แทน ต้องการสร้างตัวแปร var1 โดยให้ทุกค่าเป็น system missing จากนั้นเปลี่ยนทุกค่าให้เป็น 1

. generate var1 = .
. replace var1 = 1

ลองมาใช้รวมกันดู ต้องการสร้างตัวแปร age_group โดยที่ให้มีความสัมพันธ์ดังนี้

กำหนดความสัมพันธ์ดังนี้ age >= 50 age_group = 3 30 <= age < 50 age_group = 2 10 <= age < 30 age_group = 1 age < 10 age_group = 0

. generate age_group = .  
. replace age_group = 3 if age >= 50 & !missing(age)
. replace age_group = 2 if age <50
. replace age_group = 1 if age <30
. replace age_group = 0 if age <10
หรือ
. generate age_group = cond(age<10,0,cond(age<30,1,cond(age<50,2,3))) if !missing(age)

cond มี Syntax ดังนี้ cond(เงื่อนไข, สิ่งที่จะทำหรือค่าที่จะแทนเมื่อ True, สิ่งที่จะทำหรือค่าที่จะแทนเมื่อ False)

Descriptive Statistics + Test for Association

Count (count)

นับทุกคนที่ income > 20,000

. count if income > 20000 & !missing(income)

Summarize (sum, summarize)

ต้องการดู Observation Mean Sd Min Max ของ age

. sum age

ต้องการดู Observation Mean Sd/Variance Min Max Skewness Kurtosis Percentile ของ age

. sum age, detail

Tabulate (tab, tabulate)

ต้องการดู One-way table ของ gender

. tab gender

ต้องการดู One-way table ของ religion maritialStatus

. tab1 religion maritialStatus

ต้องการดู Two-way table ของ sandwich diarrhea โดยแบ่งกลุ่มเป็น gender ระหว่างชายหญิง

. by gender,sort: tab sandwich diarrhea

ต้องการดู Two-way table ของ sandwich diarrhea และอยากรู้ Incidence rate ของการเกิด diarrhea ในคนที่กิน/ไม่กิน Sandwich และอยากรู้ expect value, chi2, fisher’s exact test

. tab sandwich diarrhea, row expect chi2 exact

Table calculator (tabi)

จำนวนวันที่ฝนตกน้อยจำนวนวันที่ฝนตกปานกลางจำนวนวันที่ฝนตกมาก
ปี 5920010065
ปี 6010020065
ปี 6115015065

มีข้อมูลดังนี้ ต้องการหา Row% Chi2 Fisher Exact Test

. tabi 200 100 65 \ 100 200 65 \ 150 150 65 , row chi2 exact

Compact Table of Summary Statistic (tabstat)

ต้องการหา mean sd p25 median p75 iqr variance ของ age

. tabstat age, statistic(mean sd p25 p50 p75 iqr var)

ต้องการหา mean sd ของ bwt แยกตาม gender

. tabstat bwt, statistic(mean sd) by(gender)

Case control studies (cc) / Case control calculator (cci)

Case control study โดยที่ ill เป็น Case variable ส่วน vanilla เป็น Exposure variable พร้อมทั้งหา 95%CI ของ OR แบบ Exact และ ทดสอบ Fisher’s Exact Test

cc case_var control_var
. cc ill vanilla, exact

แต่หากต้องการแบบ Woolf approximation แบบที่เรียนในวิชา Statistic

cc ill vanilla, woolf exact

ส่วนถ้ามีข้อมูลมาแล้วเป็นตารางดังนี้ (ตั้งใจตั้งให้สลับกัน ไม่ควรจำการวางตาราง)

ไม่ป่วยป่วย
ไม่กิน Vanilla183
กิน Vanilla1143

สามารถใช้ calculator ได้เลย ในการหา OR 95%OR แบบ Exact และ Fisher Exact Test

cci [caseที่exposed] [caseที่ไม่exposed] [controlที่exposed] [controlที่ไม่exposed]
. cci 43 3 11 18, exact

Cohort studies (cs) / Case studies calculator (csi)

Cohort study โดยที่ vanilla เป็น Exposure variable และ ill เป็น Case variable และหา RR และ ทดสอบ Fisher’s Exact Test จะเห็นว่าทั้ง cs และ cc มี syntax เหมือนกันคือ case_var ตามด้วย control_var

cs case_var control_var
. cs ill vanilla, exact

ส่วนถ้ามีข้อมูลมาแล้วเป็นตารางดังนี้ (ตั้งใจตั้งให้สลับกัน ไม่ควรจำการวางตาราง)

ไม่ป่วยป่วย
ไม่กิน Vanilla183
กิน Vanilla1143

สามารถใช้ calculator ได้เลย ในการหา RR และ Fisher Exact Test

csi [caseที่exposed] [caseที่ไม่exposed] [controlที่exposed] [controlที่ไม่exposed]
. csi 43 3 11 18, exact

Hypothesis Testing

Variance-comparison Test (sdtest)

ก่อนจะ Independent T-Test ต้องทดสอบก่อนว่า Variance มันต่างกันหรือไม่ เช่นระหว่าง var1 กับ var2 โดยมี Null Hypothesis เป็น σ^2/σ^2 =1 Alternate คือ != 1 ต้องการทดสอบว่า variance ของ meanpain ระหว่าง gender (0,1) ต่างกันหรือไม่ (Two sample using group)

. sdtest meanpain, by(gender)

ต้องการทดสอบว่า variance ของ meanpain กับ lastpain ต่างกันหรือไม่ (Two sample using variable)

. sdtest meanpain==lastpain

หากมีเลขอยู่แล้วก็สามารถใช้ Calculator ได้ เช่น sample1 90 ตัว mean 30 sd 20 sample2 100 ตัว mean 40 sd 30

sdtesti [Sample1_Obs] [Sample1_Mean] [Sample1_SD] [Sample2_Obs] [Sample2_Mean] [Sample2_SD]
. sdtesti 90 30 20 100 40 30

หรือไม่มี mean ก็ได้

. sdtesti 90 . 20 100 . 30

T-test (ttest)

กรณี One-sample

อยากรู้ว่า bwt ต่างจากประชากรเท่าไปที่ 60 หรือไม่ ที่ Significant level 0.05

. ttest bwt==60, level(95)

หากมีเลขอยู่แล้วต้องการใช้ calculator เช่น sample 50 ตัว mean 39 sd 11 ประชากร mean 42 Significant level 0.05

ttesti [SampleSize] [Mean] [SD] [HypothesizedMean] , level(95)
. ttesti 50 39 11 42, level(95)

กรณี Independent Two-sample

ต้องดูเรื่อง Variance ก่อนว่าเท่าไม่เท่ากันก่อนด้วย Variance-comparison test ต้องการทดสอบว่า mean ของ meanpain ระหว่าง gender (0,1) ต่างกันหรือไม่ ที่ Significant level 0.05 (Two sample using group)

ไม่เท่า 
. ttest meanpain , by(gender) unequal level(95)
เท่า
. ttest meanpain, by(gender) level(95)

ต้องการทดสอบว่าmean ของ meanpain กับ lastpain ต่างกันหรือไม่ ที่ Significant level 0.05 (Two sample using variable)

ไม่เท่า 
. ttest meanpain==lastpain, unpaired unequal level(95)
เท่า
. ttest meanpain==lastpain, unpaired level(95)

เช่นกันหากมีเลขอยู่แล้วว่า เช่น Sample 1 มี 11 Obs mean 10 sd 1.9 Sample 2 มี 22 obs mean 20 sd 2.9 ที่ Significant level 0.05

ttesti [Sample1_Obs] [Sample1_Mean] [Sample1_SD] [Sample2_Obs] [Sample2_Mean] [Sample2_SD], level(95)
ไม่เท่า 
. ttesti 11 10 1.9 22 20 2.9, unequal level(95)
เท่า
. ttesti 11 10 1.9 22 20 2.9, level(95)

กรณี Dependent sample

ทดสอบว่า mean ของ before และ after ต่างกันไหม ที่ Significant level 0.05

. ttest before==after, level(95)

Z-test for Proportion Test

One sample

ต้องการทดสอบว่า smoking (0,1) นี้มากกว่าค่าในประชากร 30% หรือไม่ ที่ Significant level 0.05

. prtest smoking==0.3, level(95) 
ดูที่ Ha ที่เป็น p > 0.3

หากมีเลขอยู่แล้วเช่น Sample 200 มีสัดส่วน 40/200 = 0.2 ประชากร 0.1 ที่ Significant level 0.05

prtesti [SampleSize] [Proportion] [Hypothesized_Proportion]
. prtesti 200 0.2 0.10, level(95)

หรือไม่ต้องการใส่ proportion ก็ใช้

. prtesti 200 40 .10,count level(95)

Two Samples

ต้องการทดสอบว่า สัดส่วนของสูบบุหรี่ smoking (0,1) ระหว่างเพศ gender (0,1) ต่างกันหรือไม่ ที่ Significant level 0.05 (Two sample using group)

. prtest smoking, by(gender) level(95)

ต้องการทดสอบว่า สัดส่วนของสูบบุหรี่ smoking (0,1) และสัดส่วนของดูดกัญชา marijuana (0,1) ต่างกันหรือไม่ ที่ Significant level 0.05 (Two sample using variable)

. prtest smoking==marijuana level(95)

หากมีเลขอยู่แล้วเช่น Sample1 200 มีสัดส่วน 40200=0.2\frac{40}{200} = 0.2 Sample2 400 มีสัดส่วน 20400=0.05\frac{20}{400} = 0.05 ที่ Significant level 0.05

prtesti [Sample1_Size] [Sample1_Proportion] [Sample2_Size] [Sample2_Proportion]
. prtesti 200 0.2 400 0.05, level(95)

หรือไม่ต้องการใส่ proportion ก็ใช้

. prtesti 200 40 400 20,count level(95)