ปัญหา IThesis

สุทธิศักดิ์ เด่นดวงใจ
แพทย์ประจำบ้าน สาขาอาชีวเวชศาสตร์
นิสิต ปริญญาโท สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ

ปัญหาค้างที่ 70%

๊Update Endnote เป็นรุ่นล่าสุดคือ Endnote X 9.2

ปัญหา Add-Ins หายไปจาก Toolbars ใน Word

ลองตรวจสอบก่อนว่า Add-Ins ถูกปิดไว้หรือไม่ที่ Word โดยเข้าไปที่ File > Option

จากนั้นเลือก Add-Ins และเลือก COM Add-Ins แล้วกด Go

ดูว่า Add-Ins นั้นมีเครื่องหมายถูกหรือไม่ถ้าไม่มี ให้ติกถูก แล้วกด Ok

หากทำแล้ว Add-Ins นั้นยังไม่ปรากฎแปลว่ามันอาจะถูกปิดไว้เพราะมันเคยมีปัญหากับ Word ให้กลับไปที่ Options อีกครั้งแต่ครั้งนี้เลือก Disables Items แทน

ให้ Enable สิ่งที่ต้องการแล้ว Restart Word ดู

หากยังไม่มาลองไปดูใน Registry โดยเข้า WIN + R แล้วพิมพ์ regedit แล้วเปิด Registry Editor แล้วไปที่ Key (ซึ่งอาจจะไม่มีก็ได้)

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\รุ่นเป็นต้วเลข.0\Word\Resiliency\DisabledItems